🛜 One stop shop for IoT Technology

IOT PLATFORM & SERVICES

ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IoT ครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ

Why Ideas House Center?

ทำไมต้อง ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญในการพัฒนา ให้บริการ IoT Solution ที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

SMART HOSIPITAL

เทคโนโลยีที่นำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการ คุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพในการบริการ อาทิเช่น ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นออนไลน์ และค้นหาตำแหน่งทรัพย์สินหรือ บุคคลากร ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

SMART FARMING

เทคโนโลยี IoT ที่นำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพสินค้า เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต สามารถติดตามผล วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

IIoT หรือ
Industrial Internet of Things

เทคโนโลยีที่นำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการ คุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพในการบริการ อาทิเช่น ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นออนไลน์ และค้นหาตำแหน่งทรัพย์สินหรือ บุคคลากร ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

Make your life EASIER

Select IOT SOLUTION

โซลูชั่นที่ช่วยในการเชื่อมต่อ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท
เพื่อให้บริการข้อมูล (data services)ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การจัดการทรัพย์สิน
การทำระบบอัติโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช่วยในการกำหนดนโนบาย การแสดงผล
การลดเวลาการเรียนรู้และการทำงานซ้ำซ้อน ฯลฯ

TEMPERATURE AND HUMIDITY MONITORING (REALTIME)

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์

ENVIRONMENTAL MONITORING

ระบบตรวจวัด คุณภาพอากาศ แบบเรียลไทม์
ภายในและภายนอกอาคาร พร้อมแจ้งเตือน

INDOOR LOCATION TRACKING REALTIME (RTLS)

ระบบติดตามทรัพย์สิน บุคคล พร้อมระบุตำแหน่งภายในอาคาร

Angle of Arrival Indoor Positioning System

ระบบติดตาม และระบุตำแหน่งภายในอาคาร (Sub Meter)

Our Solutions

โซลูชันครบวงจร

Temperature and Humidity Monitoring System

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ พร้อมแจ้งเตือน แบบเรียลไทม์ผ่าน Line, SMS, Phone Call, Email

Temperature Humidity and Soil Moisture Monitoring System

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในดินเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการทำการเกษตร

Human Positioning System

ระบบติดตาม และระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพนักงาน ผู้ติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนเข้างาน

Asset Tracking and Management

ระบบติดตามและบริหาร ทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ วีลแชร์ เตียงผู้ป่วย เวรเปลภายในอาคารแบบเรียลไทม์

Smart Weather Station

สถานีตรวจวัด เฝ้าระวัง คุณภาพอากาศและฝุ่น พร้อมระบบแจ้งเตือน ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม

Sensor Monitoring & Control System

ระบบตรวจวัดค่า และตวบคุมการทำงานของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาวะที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Patient Tracking and Monitoring

ระบบติดตาม คนไข้ และบริหารจัดการผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์

Machine and Equipment Control

ระบบเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุณค่าต่างๆ ภายในฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Forklift and Pallet Tracking

ระบบติดตามและเรียกดูสถานะรถยก (Forklift) เป็นตัวช่วยให้ระบบการขนส่งสินค้า และจัดการผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

Our Store

สินค้า IoT คุณภาพ

News & Activities

ข่าวสารและอัพเดท